Nieuws


Nieuwsbericht, 9 mei 2018

Gemeenten stellen nieuwe organisatie sociale werkvoorziening vast 

Op 8 mei 2018 hebben de colleges van de gemeenten Vianen, Nieuwegein, De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik en Stichtse Vecht de zogenoemde inrichtingsplannen voor de sociale werkvoorziening vastgesteld. In de inrichtingsplannen is beschreven hoe de gemeenten de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking, die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), vanaf 1 januari 2019 gaan organiseren.  

Het definitieve besluit tot uitvoering van de inrichtingsplannen wordt uiterlijk begin juli genomen door de gemeenteraden van de zes gemeenten.

De belangrijkste zaken op een rij:

 • De circa 500 Wsw-medewerkers die nu via PAUW Bedrijven aan het werk zijn, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen
 • Alle Wsw-medewerkers komen in dienst bij één van de zes gemeenten
 • Aan de arbeidsvoorwaarden verandert niets, de CAO voor de sociale werkvoorziening blijft van kracht
 • Een groot deel van de Wsw-medewerkers zal hetzelfde werk blijven doen op dezelfde locatie als nu. Voor degenen waarvoor dit niet mogelijk is, wordt passend werk op een andere locatie gezocht. 
 • Het personeel van PAUW Bedrijven dat in vaste dienst is, heeft een werkgarantie
 • Het vaste personeel gaat werken bij gemeente Nieuwegein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen of voor Werk en Inkomen Lekstroom
 • In veel gevallen blijft het vaste personeel hetzelfde werk doen als nu, voor dezelfde groep medewerkers met een arbeidsbeperking

 


Nieuwsbericht, 1 maart 2018

Inrichtingsplannen volgen advies- en besluitvormingstraject

De gemeenten hebben inrichtingsplannen opgesteld waarin de nieuwe situatie staat beschreven. Deze plannen zijn eind februari 2018 in de colleges besproken en volgen nu een advies- en besluitvormingstraject. Naar verwachting zal hierover in mei 2018 de besluitvorming in de gemeenteraden plaatsvinden. De belangrijkste zaken op een rij:

 • PAUW Bedrijven houdt per 1 januari 2019 op te bestaan.
 • De samenstelling van de teams in Groen, Schoonmaak en Beschut blijven in de nieuwe situatie zoveel mogelijk gelijk.
 • Alle Wsw-medewerkers komen in dienst van de gemeente waar ze wonen.
 • Wsw-medewerkers die niet in een van de PAUW-gemeenten wonen, zijn toegewezen aan een van de PAUW-gemeenten met wie ze een arbeidsovereenkomst krijgen.
 • Wsw-medewerkers houden hun rechtspositie (de cao Wsw), met hetzelfde salaris.
 • Staf en leiding van PAUW Bedrijven houden garantie op werk.
 • De leidinggevenden van de teams blijven zoveel mogelijk hetzelfde.
 • Het pand in Breukelen en het pand in IJsselstein blijven de basis voor Beschut Werk en voor Groen en Schoonmaak.

Nieuwsbericht, 9 oktober 2017

Gemeenten gaan sociale werkvoorziening anders organiseren

Wsw-werknemers verzekerd van werk tot aan pensioen, personeel PAUW krijgt werkgarantie

In de afgelopen weken hebben de gemeenteraden van Nieuwegein, Lopik, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht ingestemd om de sociale werkvoorziening anders te gaan organiseren. De gemeente IJsselstein heeft ingestemd onder voorwaarden. Dat betekent dat PAUW Bedrijven per 1 januari 2019 ophoudt te bestaan. Dit besluit is nu definitief. Wsw-werknemers behouden passend en betaald werk en ongewijzigde arbeidsvoorwaarden tot aan hun pensioen.

PAUW Bedrijven houdt op te bestaan en de zes gemeenten gaan de sociale werkvoorziening zelf uitvoeren. De gemeenten gaan de komende periode gebruiken om een plan voor de eigen gemeente te maken hoe ze dit gaan organiseren. De plannen worden daarna nader uitgewerkt en geleidelijk ingevoerd in een periode tot 1 januari 2019. Wsw-medewerkers en staf en leiding van PAUW Bedrijven zijn op de hoogte gesteld van het besluit en de plannen.

 

Garantie op werk voor staf en leiding PAUW Bedrijven

De gemeenten zijn het afgelopen half jaar druk bezig geweest met het uitwerken van de plannen. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is om de belangen van de kwetsbare groep Wsw-medewerkers voorop te stellen. De gemeenten streven er naar dat zoveel mogelijk Wsw-medewerkers hetzelfde werk blijven doen. Waar dat niet lukt, wordt per persoon bekeken wat past bij zijn of haar mogelijkheden (maatwerk). Uitgangspunt is verder de kennis en expertise van staf en leiding van PAUW Bedrijven te behouden. In de lokale plannen is opgenomen dat zij een werkgarantie krijgen.

 

Stichting voor productiewerk in beschutte omgeving

De gemeenten gaan detachering en productiewerk in een beschutte omgeving zelf regelen. De Wsw-werknemers komen in dienst bij de gemeente. Een op te richten stichting zorgt voor de beschutte omgeving. Deze stichting kan gebruikmaken van de huidige PAUW-vestiging in IJsselstein. Onderzocht wordt nog of de stichting ook gebruik kan maken van een vestiging in Breukelen, bijvoorbeeld op de huidige PAUW-locatie of op een andere locatie. Groen- en schoonmaakwerk wordt georganiseerd vanuit de gemeente of vanuit een ander groen- of schoonmaakbedrijf.

 

Gevolg van nieuwe wetgeving

De veranderingen zijn het gevolg van nieuwe wetgeving en zijn nodig om ook in de toekomst een goede sociale werkvoorziening te garanderen. Door de komst van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom meer in de Wet sociale werkvoorziening. Daardoor wordt het aantal Wsw-werknemers steeds kleiner. Zij stromen uit of gaan met pensioen. Tegelijkertijd vallen er onder de Participatiewet nieuwe doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt (bijv. mensen in de bijstand of met een Wajong-uitkering), die de gemeenten ook al zelf begeleiden naar werk. Dit alles wordt nu bij de gemeenten in één hand ondergebracht.

 


Nieuwsbericht, 28 februari 2017

Besluitvorming sociale werkvoorziening gaat nieuwe fase in

De uitvoering van de sociale werkvoorziening wordt de komende maanden verder uitgewerkt om meer inzicht te krijgen in de vraag hoe inwoners ondersteuning krijgen. Behoud van de kennis en kunde van PAUW Bedrijven is hierbij een uitgangspunt. Naar verwachting voor de zomer leggen de colleges een definitief besluit voor aan de gemeenteraden.

Lees hier verder:

De colleges van De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen en Stichtse Vecht hebben op basis van alle adviezen en gesprekken aangepaste raadsvoorstellen voorgelegd. In vier van de zes gemeenten zijn de aangepaste raadsvoorstellen aangenomen door de gemeenteraden. In twee gemeenten, IJsselstein en Stichtse Vecht vindt besluitvorming op een later moment plaats.

Aanpassingen in de voorstellen

 • Voorgesteld is om de scenario’s van de toekomstige uitvoering verder uit te werken.
 • Een besluit over opheffen van de gemeenschappelijke regeling is geen onderdeel van het aangepaste raadsvoorstel.
 • Uitgangspunt is dat staf en leiding (niet regeling gebonden personeel) een werkgarantie krijgen.

 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De colleges van de zes gemeenten hebben er in oktober vorig jaar bewust voor gekozen eerst met een voorgenomen besluit naar buiten te treden. De colleges wilden in alle openheid met betrokken partijen het gesprek aangaan en adviezen inwinnen van de verschillende adviesraden en de ondernemingsraad van PAUW Bedrijven. Op 14 december 2016 heeft een gezamenlijke raadsbijeenkomst plaatsgevonden en op 16 januari 2017 heeft de OR van PAUW Bedrijven een second opinion gepresenteerd. Ook heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een petitie ontvangen met 5.055 handtekeningen.

Het bestuur van de zes gemeenten bedankt iedereen voor haar adviezen en inbreng. Het laat een grote betrokkenheid zien vanuit de samenleving bij PAUW Bedrijven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wsw-werknemers en voelen zich ook verantwoordelijk voor de staf en de leiding. Een duidelijke behoefte die de colleges hebben gehoord, is om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in de gevolgen van een nieuwe manier van organiseren. Daar is nu gehoor aan gegeven.

 

Behoud kennis en kunde

Er is zorg over dat het goede werk van PAUW verloren zou gaan. Dat begrijpt het bestuur heel goed. Daarom is aan de gemeenteraden voorgesteld om het plan verder uit te werken. en in het plan inzicht te geven in de vraag hoe inwoners ondersteuning krijgen met daarbij als uitgangspunt het behoud van de kennis en expertise van PAUW. In de raden is in de aangepaste raadsvoorstellen daarom onder meer voorgesteld om de komende drie maanden te onderzoeken of en hoe we staf en leiding op voorhand een werkgarantie kunnen geven. Dat geeft duidelijkheid. Pas dan vragen we een besluit te nemen over de gekozen weg. Dat is een van de aanpassingen in de plannen.


Nieuwsbericht, 13 januari 2017

OR van PAUW Bedrijven organiseert 16 januari 2017 een informatiebijeenkomst voor wethouders en raadsleden

Op maandag 16 januari aanstaande organiseert de OR van PAUW Bedrijven een informatiebijeenkomst bij PAUW Bedrijven in Breukelen voor de wethouders en raadsleden van de 6  gemeenten. Het doel van deze avond is om de raadsleden te informeren over de alternatieven die er zijn voor PAUW Bedrijven, zoals beschreven in het door een adviseur opgestelde second opinion rapport, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen.


Nieuwsbericht, 13 december 2016

Gezamenlijke raadsconferentie ‘Toekomstige uitvoering Wsw’

In het Stadshuis Nieuwegein heeft op 14 december vanaf 19.30 uur een gezamenlijke raadsconferentie plaatsgevonden voor raads- en commissieleden van de zes gemeentes van de gemeenschappelijke regeling. Dit wass een openbare bijeenkomst.

Lees hier verder:

De colleges van de zes gemeenten hechten eraan dat raads- en commissieleden in de gelegenheid zijn om zich goed te informeren en vragen te stellen over het uitgevoerde onderzoek, inzicht te krijgen in de voors en tegens van de keuzemodellen, in de standpunten van de colleges en hoe de colleges hiertoe gekomen zijn. Ook vinden de colleges het belangrijk om raadsleden de mogelijkheid te bieden met collega’s in gesprek te gaan over ieders opvattingen om zo tot een zorgvuldig afgewogen oordeel te kunnen komen.

De zes colleges hebben opdracht gegeven om onderzoek te doen naar alternatieve modellen voor de toekomstige uitvoering van de Wsw in relatie tot de Participatiewet en de WMO. Dit onderzoek is uitgevoerd door Langedijk SWO. Op basis van dit onderzoek hebben de gemeenteraden van de gemeenten die participeren in de gemeenschappelijke regeling die PAUW bedrijven mogelijk maakt op 3 november 2016 een concept raadsvoorstel ontvangen. 


Nieuwsbericht, 8 december 2016

Reactie Bestuur gemeenschappelijke regeling op initiatief voor online petitie

De petitie laat zien dat de sociale werkvoorziening veel mensen aan het hart gaat. Dat gevoel delen wij. Het is onze zorg dat deze werkvoorziening blijft voortbestaan. De huidige uitvoering van de Wsw die vanuit PAUW wordt verzorgd, is betrouwbaar en goed. Toch komt de toekomstige bedrijfsvoering van PAUW in de problemen als gevolg van veranderende wetgeving. De instroom van Wsw-werknemers is gestopt en daalt jaarlijks met 6% (bijna 25% in vier jaar).

Lees hier verder:

De 6 colleges zien zich daarom genoodzaakt de sociale werkvoorziening opnieuw en anders in te richten om deze in te toekomst te garanderen. Een meerderheid van de colleges wil het zelf organiseren, waardoor de gemeenschappelijke uitvoering via PAUW in circa 2 jaar stopt. Veel onderdelen van PAUW blijven zoveel mogelijk behouden, maar de sociale werkvoorziening wordt dan lokaal georganiseerd en aangestuurd. De waardevolle kennis en deskundigheid van de medewerkers van PAUW Bedrijven willen we zoveel mogelijk behouden. Deze kennis hebben we namelijk niet alleen nodig voor de Wsw-werknemers, maar ook voor nieuwe groepen mensen uit bijvoorbeeld de Participatiewet en de Wmo. Consequentie is dat PAUW in zijn huidige vorm niet meer bestaat.

Als een meerderheid van de gemeenteraden begin 2017 instemmen met de plannen, verloopt de overgang naar een nieuwe organisatievorm geleidelijk over een periode van circa twee jaar. Samen met PAUW zal invulling gegeven worden aan de reorganisatie. De zorg voor de Wsw-werknemer en continuïteit van het werk staat daarbij voorop.” 


Nieuwsbericht, 2 december 2016

Actie is nodig om de toekomst van onze Wsw-ers veilig te stellen

Waarom zijn deze maatregelen nodig? Er blijven toch mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? En waarom zou je die dan niet bij PAUW blijven onderbrengen? De nieuwe wetgeving verandert de problematiek van deze mensen toch niet? Deze vragen worden vaak gesteld. Hieronder vindt u het antwoord hier op.

Lees hier verder:

Als gevolg van veranderende wetgeving (in 2014) is de instroom van Wsw-werknemers gestopt. Dit betekent dat er over een aantal jaren geen Wsw-werknemers meer bij de sociale werkvoorziening werken.Het aantal Wsw-werknemers vermindert elk jaar met ongeveer 6% (bijna 25% minder na vier jaar). Zij stromen uit of gaan met pensioen. Als we niets veranderen, heeft PAUW Bedrijven dus geen mensen meer om in werk te voorzien. Vervolgens moeten daardoor afdelingen, pand en overhead mee krimpen. Daarom moet je nu reorganiseren om op de lange termijn een toekomstbestendig model te ontwikkelen. Niets doen is geen optie.

Ook al eindigt de instroom van Wsw-werknemers, er blijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen (die begeleiding nodig hebben om aan het werk te komen). Deze mensen worden nu al naar werk begeleid door de gemeenten (als uitvoerders van de Participatiewet). Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vianen hebben bijvoorbeeld hun taken belegd bij WIL, de regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk, Inkomensondersteuning en Schuldhulpverlening. Stichtse Vecht en De Ronde Venen hebben een sociale dienst die dit uitvoert.

De logische vervolgvraag die daarom in het onderzoek van Bureau Langedijk aan gemeenten is gesteld: bent u als gemeente bereid deze taken structureel over te hevelen naar PAUW, waardoor PAUW nieuwe taken erbij krijgt? Of wilt u structureel de huidige taken van PAUW zelf organiseren? Het antwoord op deze vraag bepaalt de uitkomst van het onderzoek en de uiteindelijke keuze voor het regiemodel dan wel voor het cafetariamodel. Kortom: de lokale visie op of de lokaal aanwezige infrastructuur voor de uitvoering van het Participatiewet is een belangrijk vertrekpunt voor de uitwerking van het onderzoek.

De colleges van Nieuwegein, Vianen, Lopik en De Ronde Venen kiezen ervoor haar taken en de huidige taken van PAUW lokaal in eigen hand te organiseren (regiemodel). De colleges van Stichtse Vecht en IJsselstein willen meer taken beleggen bij een vernieuwd werkbedrijf met PAUW Bedrijven als uitgangspunt (cafetariamodel). IJsselstein vindt dit model alleen haalbaar als de andere gemeenten dat ook doen, zodat er voldoende omvang is voor het bouwen van een sterke uitvoeringsorganisatie. Voor dit organisatiemodel is echter te weinig draagvlak binnen de zes colleges.


Persbericht, 3 november 2016

Colleges willen sociale werkvoorziening anders organiseren. Wsw-werknemers verzekerd van betaald en passend werk tot aan pensioen.

Behoud van passend en betaald werk en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers met een WSW-dienstverband (Wsw-werknemer) tot aan hun pensioen. Dat is ook voor de toekomst verzekerd. Wat op termijn wel gaat veranderen, is de wijze waarop gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening willen gaan organiseren. Na onderzoek blijkt dat een meerderheid van de zes colleges van B&W voorlopig kiest voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers. De zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven wordt dan op termijn na een geleidelijke overgangsperiode van naar verwachting twee jaar vervangen door een nieuw toekomstbestendig organisatiemodel. Dit is het gevolg van veranderde wetgeving.

Lees hier verder:

Colleges van B&W maakten afgelopen dinsdag 1 november 2016 voorlopige keuzes, die het best passen bij hun locale situatie. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van het sociaal domein, waarbij lokale oplossingen meer ruimte bieden voor de meest passende ondersteuning aan (in dit geval) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De keuzes worden de komende weken voorgelegd aan de adviesraden in de gemeenten. Daarna nemen de colleges een besluit dat zij ter definitieve besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraden (naar verwachting begin 2017).

Niets doen is geen optie
Voor mensen die (door hun arbeidsbeperking) alleen in een aangepaste werkomgeving kunnen werken was er de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeenten De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vianen hebben de uitvoering van de Wsw ondergebracht bij PAUW Bedrijven. Door de komst van de Participatiewet kwam in 2015 een einde aan de instroom in de Wet sociale werkvoorziening. Daardoor wordt het aantal werknemers steeds kleiner (gemiddeld 6% per jaar). Zij stromen uit of gaan met pensioen. Als gevolg daarvan moesten gemeenten zich bezinnen op de toekomst en een nieuw toekomstbestendig organisatiemodel kiezen. Gemeenten zijn daarom al langere tijd bezig en hebben zorgvuldig onderzoek gedaan. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is om de belangen van deze kwetsbare groep voorop te stellen, zodat deze zijn of haar baan behoud.

Globale keuze
De keuze voor een nieuw model bleek na onderzoek van een onafhankelijk bureau te bestaan uit twee realistische opties: het zogenaamde regiemodel of het cafetariamodel. Bij ieder model blijft de gemeente eindverantwoordelijk.

Regiemodel
Het organiseren van de detachering en werk in een beschutte omgeving gaan de gemeenten zelf regelen. De Wsw-werknemers komen in dienst bij de gemeente. Binnen het regiemodel is het mogelijk om de kennis en expertise van PAUW Bedrijven breder in te (blijven) zetten, niet alleen voor Wsw-werknemers, maar ook voor andere doelgroepen. Hoe dat precies een plek krijgt in de lokale uitvoering bij gemeenten is een volgende stap. Verder biedt het model kansen om de uitvoering van de Wsw af te stemmen op de talenten en capaciteiten van de Wsw-werknemer en de uitvoering aan te sluiten op de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo. Gemeente Vianen, Nieuwegein, De Ronde Venen en Lopik kiezen voor dit model.

Cafetariamodel
De Wsw-werknemers en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bediend door een nieuwe werkbedrijf met PAUW als uitgangspunt. Taken die nu bij de sociale diensten van de gemeenten en bij andere partijen liggen worden daar naar overgeheveld. Op deze manier kan beter worden voortgebouwd op het bestaande netwerk, de kennis en expertise van PAUW en is er meer garantie op behoud hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van de detachering en werk in een beschutte omgeving. De gemeenten IJsselstein en Stichtse Vecht kiezen hiervoor. Voor dit organisatiemodel is echter te weinig draagvlak binnen de zes gemeenten.

Geleidelijke overgang naar nieuwe organisatie, met oog voor Wsw-werknemer
Consequentie van het voorgenomen besluit is dat de bestaande samenwerking van de PAUW-gemeenten op de lange termijn zou worden opgeheven, na een transformatieperiode van ongeveer twee jaar. Uiteraard worden de veranderingen naar een nieuw organisatiemodel geleidelijk ingevoerd. Elke PAUW-werknemer blijft de komende jaren hetzelfde werk houden. In die periode onderzoeken gemeenten per werknemer hoe overname van het dienstverband naar een andere werkgever het beste kan plaatsvinden. Dit is maatwerk. Uiteraard zal eerst de definitieve besluitvorming in colleges en gemeenteraden moeten plaatsvinden.