Wat gaat er veranderen?

De gemeenten, die samen eigenaar zijn van PAUW Bedrijven, gaan de sociale werkvoorziening anders organiseren. Dat heeft gevolgen voor PAUW Bedrijven en de medewerkers die er werken.

De belangrijkste zaken op een rij:

 • PAUW Bedrijven houdt per 1 januari 2019 op te bestaan.
 • De samenstelling van de teams in Groen, Schoonmaak en Beschut blijven in de nieuwe situatie gelijk.
 • Wsw-werknemers die begeleid werken blijven in dienst van de werkgever waar zij werken.
 • Alle overige Wsw-werknemers blijven zoveel mogelijk op de werkplek waar ze nu werken.
 • Alle Wsw-werknemers komen in dienst van de gemeente waar ze wonen.
 • Wsw’ers die niet in een van de PAUW-gemeenten wonen, zijn toegewezen aan een van de PAUW-gemeenten met wie ze een arbeidsovereenkomst krijgen.
 • Wsw-werknemers houden hun rechtspositie (de cao Wsw), met hetzelfde salaris.
 • Staf en leiding van PAUW Bedrijven houden garantie op werk.
 • Het pand in Breukelen en het pand in IJsselstein blijven de basis voor Beschut werk en voor Groen en Schoonmaak.

Waarom heeft iedere gemeente een eigen plan gemaakt?

Iedere gemeente (De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen en Stichtse Vecht) heeft een eigen plan gemaakt voor haar inwoners. Daarin staat hoe ze passend werk en begeleiding willen regelen voor de Wsw-werknemers die in hun gemeente wonen. Ze brengen dit in één lijn met het beleid voor andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen in de bijstand of jongeren  uit het VSO/PRO. In de plannen staat ook wat ze als gemeenten samen willen blijven doen.

Waarom stopt een goedlopend werkbedrijf als PAUW?

De veranderingen zijn het gevolg van een nieuwe wet, de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 kan niemand meer instromen in de Wsw. Dit betekent dat er geen nieuwe mensen meer kunnen instromen, maar wel uitstromen (door verhuizing of pensionering). Daardoor wordt het aantal Wsw-werknemers steeds kleiner. Op de lange termijn, 30 – 35 jaar, houdt dit in dat er geen Wsw-werknemers meer bij de sociale werkvoorziening werken. Tegelijkertijd moet de gemeente door de nieuwe wet meer mensen aan werk helpen (bijvoorbeeld mensen in de bijstand of met een Wajong-uitkering). Met de Wsw-werknemers erbij, komen nu alle doelgroepen in één hand bij de gemeenten.

Wat is de Participatiewet?

Vanaf 1 januari 2015 is er de Participatiewet. Deze wet voegt de Wajong (uitkering voor jongeren met een arbeidsbeperking), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samen. Doel van deze nieuwe wet is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan bij een gewone werkgever.

Wat gebeurt er met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die na 1-1-2015 instromen?

Ook al eindigt de instroom van Wsw-werknemers, er blijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen (die begeleiding nodig hebben om aan het werk te komen). Deze mensen vallen rechtstreeks onder de gemeente, als uitvoerder van de Participatiewet. De gemeenten begeleiden hen naar werk. IJsselstein, Lopik, Nieuwegeinen Vianen hebben deze taken belegd bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL, de regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk, Inkomensondersteuning en Schuldhulpverlening). Stichtse Vecht en De Ronde Venen hebben een sociale dienst die dit uitvoert.

Wanneer gaat er iets veranderen?

Op 1 januari 2019 stopt PAUW Bedrijven. De Wsw-medewerkers komen dan in dienst van de gemeente waarin ze wonen. De staf en leiding hebben een werkgarantie. Het werk en de samenstelling van de teams Groen, Schoonmaak en Beschut blijven vanaf 1 januari 2019 gelijk. Ook de locaties voor Beschut werken in IJsselstein en Breukelen blijven gelijk. Al deze afspraken staan in plannen die de gemeenten hebben gemaakt over de inrichting van het werk in de toekomst. Deze plannen zijn in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan de Ondernemingsraad van PAUW en andere adviesraden. Ook de gemeenteraden hebben in het voorjaar de plannen beoordeeld. De plannen zijn nu definitief, betrokken organisaties zijn nu de overgang van Wsw-taken en -mensen aan het voorbereiden. In oktober krijgen alle stafmedewerkers definitief te horen waar men komt te werken.

Is het plan om de sociale werkvoorziening anders te organiseren een bezuiniging?

Het anders organiseren van de sociale werkvoorziening is géén bezuiniging. Om ook in de toekomst goede ondersteuning te blijven bieden aan Wsw-werknemers én andere groepen mensen te ondersteunen, moeten de verschillende gemeenten rekening houden met de kosten van de uitvoering van de Wsw op korte en lange termijn. Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige oplossing die de gemeenten in staat stelt om hun verantwoordelijkheid voor het werk van de Wsw-werknemers én de mensen die vanuit de nieuwe wetgeving een beroep doen op passend werk en begeleiding, waar te maken.

 

Wat gaat er in werk en teamverband veranderen voor de Wsw-werknemers?

Hieronder in het kort de gevolgen van het anders organiseren van de sociale werkvoorziening:

 • Beschut werk blijft bestaan en alle PAUW-medewerkers blijven hetzelfde werk doen in de panden in Breukelen en in IJsselstein. De gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein hebben besloten de panden te kopen en blijven deze gebruiken voor beschut werk.
 • Groen: Het groenwerk blijft bestaan. Het groenwerk in De Ronde Venen en Stichtse Vecht gaan samenwerken vanuit de locatie in Breukelen aan de Corridor. Gemeente Nieuwegein en Vianen organiseren zelf het groenwerk voor hun eigen gemeente.
 • Schoonmaak: De gemeente Nieuwegein neemt het schoonmaakteam over. De overige vijf gemeenten richten een nieuwe stichting op en brengen het schoonmaakwerk van De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik en Stichtse Vecht hierin onder. De Wsw-medewerkers blijven werken in dezelfde teams. De Stichting SchoonmaakWerk gaat werken vanuit het pand in IJsselstein aan de Baden Powellweg. Ook de doekjeswasstraat verhuist naar dit pand.
 • Alle medewerkers die nu werken via detachering of begeleid werken bij andere werkgevers blijven dat in 2019 in principe doen.

Wat gebeurt er met de Wsw-werknemers als PAUW stopt?

De gemeenten blijven tot aan het pensioen verantwoordelijk voor de mensen met een Wsw-indicatie. Wat verandert is dat ze geen werknemer meer zijn van PAUW, maar van de gemeente waarin ze wonen. Ze krijgen een arbeidsovereenkomst met de gemeente in plaats van met PAUW. Elke Wsw-werknemer houdt zijn salaris en passend en betaald werk. De gemeenten streven ernaar dat zoveel mogelijk Wsw-werknemers hetzelfde werk blijven doen. Waar dat niet lukt, wordt per persoon bekeken wat passend is bij de mogelijkheden. Dat is maatwerk.

Worden de wsw’ers in dienst genomen bij de gemeente waar ze wonen of bij de gemeente waar ze werken?

 • Wsw-werknemers die wonen in één van de zes PAUW-gemeenten, komen in dienst van de gemeente waar zij in wonen.
  Voorbeeld: Als je in Lopik woont, dan kom je in dienst van de gemeente Lopik. Je krijgt je loonstrookje voortaan van de gemeente Lopik.
 • Als Wsw-werknemers werken in een andere PAUW-gemeente, dan komen ze in dienst van de gemeente waarin ze wonen. De gemeenten regelen met elkaar (via detachering) dat de Wsw-medewerkers uit de verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op dezelfde locatie kunnen blijven werken.
  Voorbeeld: Als je in Vianen woont, maar je werkt in de schoonmaak in IJsselstein, dan kom je in dienst bij de gemeente Vianen.
 • Alle medewerkers die nu werken via detachering bij andere werkgevers, blijven in 2019 werken in dezelfde situatie. Ook zij komen in dienst van hun woongemeente.
  Voorbeeld: Je bent in dienst bij bedrijf X. Je krijgt je salaris van bedrijf X. PAUW Bedrijven verzorgt nu jouw begeleiding. In de toekomst blijf je werken voor bedrijf X. Als PAUW Bedrijven stopt, regelt de gemeente waar je woont jouw begeleiding. De gemeenten zullen hierover de begeleiders die nu bij PAUW werken inzetten. Waar mogelijk willen we de begeleiding zo veel mogelijk hetzelfde houden.
 • Medewerkers die buiten de PAUW-gemeenten wonen, zijn toegewezen aan één van de zes andere gemeenten. Daarover hebben de medewerkers al bericht gehad.