Categorie: Gevolgen voor Wsw-werknemers

Vraag en antwoord op de meest gestelde vragen over de veranderingen in de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening.

Wat gaat er in werk en teamverband veranderen voor de Wsw-werknemers?

Hieronder in het kort de gevolgen van het anders organiseren van de sociale werkvoorziening:

 • Beschut werk blijft bestaan en alle PAUW-medewerkers blijven hetzelfde werk doen in de panden in Breukelen en in IJsselstein. De gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein hebben besloten de panden te kopen en blijven deze gebruiken voor beschut werk.
 • Groen: Het groenwerk blijft bestaan. Het groenwerk in De Ronde Venen en Stichtse Vecht gaan samenwerken vanuit de locatie in Breukelen aan de Corridor. Gemeente Nieuwegein en Vianen organiseren zelf het groenwerk voor hun eigen gemeente.
 • Schoonmaak: De gemeente Nieuwegein neemt het schoonmaakteam over. De overige vijf gemeenten richten een nieuwe stichting op en brengen het schoonmaakwerk van De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik en Stichtse Vecht hierin onder. De Wsw-medewerkers blijven werken in dezelfde teams. De Stichting SchoonmaakWerk gaat werken vanuit het pand in IJsselstein aan de Baden Powellweg. Ook de doekjeswasstraat verhuist naar dit pand.
 • Alle medewerkers die nu werken via detachering of begeleid werken bij andere werkgevers blijven dat in 2019 in principe doen.

Wat gebeurt er met de Wsw-werknemers als PAUW stopt?

De gemeenten blijven tot aan het pensioen verantwoordelijk voor de mensen met een Wsw-indicatie. Wat verandert is dat ze geen werknemer meer zijn van PAUW, maar van de gemeente waarin ze wonen. Ze krijgen een arbeidsovereenkomst met de gemeente in plaats van met PAUW. Elke Wsw-werknemer houdt zijn salaris en passend en betaald werk. De gemeenten streven ernaar dat zoveel mogelijk Wsw-werknemers hetzelfde werk blijven doen. Waar dat niet lukt, wordt per persoon bekeken wat passend is bij de mogelijkheden. Dat is maatwerk.

Worden de wsw’ers in dienst genomen bij de gemeente waar ze wonen of bij de gemeente waar ze werken?

 • Wsw-werknemers die wonen in één van de zes PAUW-gemeenten, komen in dienst van de gemeente waar zij in wonen.
  Voorbeeld: Als je in Lopik woont, dan kom je in dienst van de gemeente Lopik. Je krijgt je loonstrookje voortaan van de gemeente Lopik.
 • Als Wsw-werknemers werken in een andere PAUW-gemeente, dan komen ze in dienst van de gemeente waarin ze wonen. De gemeenten regelen met elkaar (via detachering) dat de Wsw-medewerkers uit de verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op dezelfde locatie kunnen blijven werken.
  Voorbeeld: Als je in Vianen woont, maar je werkt in de schoonmaak in IJsselstein, dan kom je in dienst bij de gemeente Vianen.
 • Alle medewerkers die nu werken via detachering bij andere werkgevers, blijven in 2019 werken in dezelfde situatie. Ook zij komen in dienst van hun woongemeente.
  Voorbeeld: Je bent in dienst bij bedrijf X. Je krijgt je salaris van bedrijf X. PAUW Bedrijven verzorgt nu jouw begeleiding. In de toekomst blijf je werken voor bedrijf X. Als PAUW Bedrijven stopt, regelt de gemeente waar je woont jouw begeleiding. De gemeenten zullen hierover de begeleiders die nu bij PAUW werken inzetten. Waar mogelijk willen we de begeleiding zo veel mogelijk hetzelfde houden.
 • Medewerkers die buiten de PAUW-gemeenten wonen, zijn toegewezen aan één van de zes andere gemeenten. Daarover hebben de medewerkers al bericht gehad.

Wat gebeurt er met het productie- en metaalwerk op de locaties in Breukelen of IJsselstein? (Beschut werk)

Het pand in Breukelen wordt gekocht door de gemeente Stichtse Vecht en het pand in IJsselstein wordt (naar alle waarschijnlijkheid) gekocht door de gemeente IJsselstein. Alle gemeenten hechten er belang aan dat het werk blijft bestaan en zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Dit betekent dat het productie- en metaalwerk (Beschut Werk) ook in de toekomst op dezelfde plek georganiseerd blijft. Voor de medewerkers die nu geheel of deels beschut werken, betekent dit dat zij hetzelfde werk op dezelfde plek, met hetzelfde team kunnen blijven doen. Stichtse Vecht richt een stichting opgericht voor Breukelen: Werkbedrijf Stichtse Vecht. En de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen richten een stichting op voor IJsselstein Stichting Beschut Werk Lekstroom. De gemeenten regelen met elkaar dat de Wsw-medewerkers uit de verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op dezelfde locatie kunnen blijven werken.

Hoe gaan de gemeenten beschut werk organiseren?

Beschut werk wordt vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door twee stichtingen. De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen gaan het beschutte werk samen organiseren in Stichting Beschut Werk. De gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen richten de stichting Beschut Werk Lekstroom op. Voor de medewerkers die nu geheel of deels beschut werken, betekent dit dat zij dit kunnen blijven doen op dezelfde plek als nu. De gemeenten regelen met elkaar dat de Wsw-medewerkers uit de verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op dezelfde locatie kunnen blijven werken.

Ik werk in groen. Wat verandert er voor mij?

De Ronde Venen en Stichtse Vecht richten de nieuwe stichting GroenWerk op. Het groenwerk in De Ronde Venen en Stichtse Vecht (en een deel Lopik) blijft behouden en wordt georganiseerd vanuit de locatie in Breukelen aan de Corridor. In Nieuwegein, Vianen en IJsselstein blijven het groenwerk en de groenteams hetzelfde. Wel gaan gemeenten Nieuwegein en Vianen het groenwerk in hun eigen gemeente zelf organiseren.

Werk je in het groenteam in Nieuwegein? De groenmedewerkers die in deze gemeente wonen, komen in dienst van de gemeente Nieuwegein. Zij die er niet wonen, maar aan het eind van het jaar wel in het groenteam van Nieuwegein werken, komen in dienst van de gemeente waar ze wonen en worden gedetacheerd naar deze gemeente. Hetzelfde geldt voor het groenteam in Vianen. De groenmedewerkers in deze gemeente komen in dienst van gemeente Vianen. De medewerkers die daar niet wonen, maar aan het eind van het jaar wel in het groenteam Vianen werken, komen in dienst van de gemeente waar ze wonen en worden gedetacheerd naar deze gemeente.

Het belangrijkste is dat alle groenteams in de nieuwe situatie in principe hetzelfde blijven.

Ik werk in de schoonmaak. Wat verandert er voor mij?

Het schoonmaakwerk wordt georganiseerd in een nieuwe stichting, de stichting SchoonmaakWerk. Al het schoonmaakwerk wordt in deze stichting georganiseerd, behalve het werk in Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein gaat de schoonmaak met hetzelfde team zelf organiseren. Ze neemt de Wsw-medewerkers in dienst en de leidinggevenden van het schoonmaakteam in dienst.

De Stichting SchoonmaakWerk gaat al het schoonmaakwerk bij de andere vijf gemeenten en externe opdrachtgevers uitvoeren. De Wsw-medewerkers die nu schoonmaken, blijven dit doen in dezelfde teams. Ook de leiding van deze teams willen we graag bij de stichting SchoonmaakWerk laten werken. De stichting SchoonmaakWerk gaat werken vanuit het pand in IJsselstein aan de Baden Powellweg. De doekjeswasstraat verhuist ook naar dit pand.

Ik ben gedetacheerd bij een werkgever. Wat verandert er voor mij?

Ben je gedetacheerd of werk je via begeleid werken, dan kun je bij dezelfde opdrachtgever of werkgever blijven. Ook de begeleiding blijft gehandhaafd.

 

Huidige situatie Nieuwe situatie
Gedetacheerd bij bedrijf X Blijft zo
Je bent in dienst bij PAUW Bedrijven Je bent in dienst bij de gemeente waar je woont. Medewerkers uit andere gemeenten zijn verdeeld over de zes PAUW-gemeenten.
PAUW Bedrijven heeft detacheringsovereenkomst met bedrijf X Overeenkomst wordt overgenomen door de gemeente waar je woont
Krijgt salaris van PAUW Bedrijven Je krijgt je salaris van de gemeente waar je woont
Op het werk krijg je begeleiding door PAUW Bedrijven Begeleiding vanuit het werkteam dat werkt voor de gemeente waar je woont. In dit werkteam komen ook mensen te werken die nu bij PAUW Bedrijven werken

Ik werk via begeleid werken. Wat verandert er voor mij?

Werk je via begeleid werken? Dan kun je bij dezelfde opdrachtgever of werkgever blijven werken. Ook de begeleiding blijft gehandhaafd.

Huidige situatie Nieuwe situatie
Begeleid werken bij bedrijf Y Blijft zo
Je bent in dienst bij bedrijf Y Dat blijft ook zo
PAUW Bedrijven heeft begeleid werken overeenkomst met bedrijf Y Overeenkomst wordt overgenomen door de gemeente waar je woont
Krijgt salaris van bedrijf Y Dat blijft zo
Op het werk krijg je begeleiding door PAUW Bedrijven Begeleiding vanuit het werkteam dat werkt voor de gemeente waar je woont. In dit werkteam komen ook mensen te werken die nu bij PAUW Bedrijven werken