Categorie: Algemeen

Vraag en antwoord op de meest gestelde vragen over de veranderingen in de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening.

Wat gaat er veranderen?

De gemeenten, die samen eigenaar zijn van PAUW Bedrijven, gaan de sociale werkvoorziening anders organiseren. Dat heeft gevolgen voor PAUW Bedrijven en de medewerkers die er werken.

De belangrijkste zaken op een rij:

  • PAUW Bedrijven houdt per 1 januari 2019 op te bestaan.
  • De samenstelling van de teams in Groen, Schoonmaak en Beschut blijven in de nieuwe situatie gelijk.
  • Wsw-werknemers die begeleid werken blijven in dienst van de werkgever waar zij werken.
  • Alle overige Wsw-werknemers blijven zoveel mogelijk op de werkplek waar ze nu werken.
  • Alle Wsw-werknemers komen in dienst van de gemeente waar ze wonen.
  • Wsw’ers die niet in een van de PAUW-gemeenten wonen, zijn toegewezen aan een van de PAUW-gemeenten met wie ze een arbeidsovereenkomst krijgen.
  • Wsw-werknemers houden hun rechtspositie (de cao Wsw), met hetzelfde salaris.
  • Staf en leiding van PAUW Bedrijven houden garantie op werk.
  • Het pand in Breukelen en het pand in IJsselstein blijven de basis voor Beschut werk en voor Groen en Schoonmaak.

Waarom heeft iedere gemeente een eigen plan gemaakt?

Iedere gemeente (De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen en Stichtse Vecht) heeft een eigen plan gemaakt voor haar inwoners. Daarin staat hoe ze passend werk en begeleiding willen regelen voor de Wsw-werknemers die in hun gemeente wonen. Ze brengen dit in één lijn met het beleid voor andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen in de bijstand of jongeren  uit het VSO/PRO. In de plannen staat ook wat ze als gemeenten samen willen blijven doen.

Waarom stopt een goedlopend werkbedrijf als PAUW?

De veranderingen zijn het gevolg van een nieuwe wet, de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 kan niemand meer instromen in de Wsw. Dit betekent dat er geen nieuwe mensen meer kunnen instromen, maar wel uitstromen (door verhuizing of pensionering). Daardoor wordt het aantal Wsw-werknemers steeds kleiner. Op de lange termijn, 30 – 35 jaar, houdt dit in dat er geen Wsw-werknemers meer bij de sociale werkvoorziening werken. Tegelijkertijd moet de gemeente door de nieuwe wet meer mensen aan werk helpen (bijvoorbeeld mensen in de bijstand of met een Wajong-uitkering). Met de Wsw-werknemers erbij, komen nu alle doelgroepen in één hand bij de gemeenten.

Wat is de Participatiewet?

Vanaf 1 januari 2015 is er de Participatiewet. Deze wet voegt de Wajong (uitkering voor jongeren met een arbeidsbeperking), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samen. Doel van deze nieuwe wet is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan bij een gewone werkgever.

Wat gebeurt er met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die na 1-1-2015 instromen?

Ook al eindigt de instroom van Wsw-werknemers, er blijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen (die begeleiding nodig hebben om aan het werk te komen). Deze mensen vallen rechtstreeks onder de gemeente, als uitvoerder van de Participatiewet. De gemeenten begeleiden hen naar werk. IJsselstein, Lopik, Nieuwegeinen Vianen hebben deze taken belegd bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL, de regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk, Inkomensondersteuning en Schuldhulpverlening). Stichtse Vecht en De Ronde Venen hebben een sociale dienst die dit uitvoert.

Wanneer gaat er iets veranderen?

Op 1 januari 2019 stopt PAUW Bedrijven. De Wsw-medewerkers komen dan in dienst van de gemeente waarin ze wonen. De staf en leiding hebben een werkgarantie. Het werk en de samenstelling van de teams Groen, Schoonmaak en Beschut blijven vanaf 1 januari 2019 gelijk. Ook de locaties voor Beschut werken in IJsselstein en Breukelen blijven gelijk. Al deze afspraken staan in plannen die de gemeenten hebben gemaakt over de inrichting van het werk in de toekomst. Deze plannen zijn in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan de Ondernemingsraad van PAUW en andere adviesraden. Ook de gemeenteraden hebben in het voorjaar de plannen beoordeeld. De plannen zijn nu definitief, betrokken organisaties zijn nu de overgang van Wsw-taken en -mensen aan het voorbereiden. In oktober krijgen alle stafmedewerkers definitief te horen waar men komt te werken.

Is het plan om de sociale werkvoorziening anders te organiseren een bezuiniging?

Het anders organiseren van de sociale werkvoorziening is géén bezuiniging. Om ook in de toekomst goede ondersteuning te blijven bieden aan Wsw-werknemers én andere groepen mensen te ondersteunen, moeten de verschillende gemeenten rekening houden met de kosten van de uitvoering van de Wsw op korte en lange termijn. Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige oplossing die de gemeenten in staat stelt om hun verantwoordelijkheid voor het werk van de Wsw-werknemers én de mensen die vanuit de nieuwe wetgeving een beroep doen op passend werk en begeleiding, waar te maken.